آموزش انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های 5 تا 10 طبقه

انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های 5 تا 10 طبقه

با مشخص بودن تعداد طبقات و تعداد واحدهای ساختمان، می‌توان بوسترست مناسب را مشخص کرد. انتخاب‌ها براساس بوسترست‌های دو پمپه با پمپ‌های سری CMV از برند گرانفوس دانمارک و یا سری EVP از برند لئو چین آورده شده است.

در ساختمان‌های بیشتر از 5 طبقه، اگر فشار مورد نیاز تمام طبقات توسط یک بوسترست تامین گردد، فشار در طبقات پایین بیش از حد نیاز خواهد بود. ( این موضوع علاوه بر امکان ایجاد نشتی و یا ترکیدگی لوله‌ها و اتصالات، باعث افزایش میزان مصرف آب و برق خواهد شد.) در این شرایط لازم است که ساختمان بر حسب ارتفاع زون بندی شود و برای هر زون بوسترستی جداگانه انتخاب شود.

فرضا برای یک ساختمان 7 طبقه بر روی همکف (پیلوت)، می‌توان 4 طبقه پایین را زون اول و 4 طبقه بالا را زون دوم در نظر گرفت.

برای انتخاب بوسترست مربوط به زون اول، تعداد طبقاتی که پمپ باید فشار آن‌ها را تامین کند بر روی محور عمودی مشخص نمائید. به طور مثال برای ساختمان مذکور، در صورتیکه بوسترست در طبقه همکف نصب می‌شود، حداکثر ارتفاعی که پمپ‌های زون اول می‌بایست فشار را تامین کنند برابر با 4 طبقه خواهد بود. بنابراین می‌بایست ساختمان "4 طبقه" را بر روی محور عمودی نمودارها انتخاب کرد.

محور افقی در این نمودارها بیانگر تعداد واحدهای 2 خوابه (بدون مستر) در کل ساختمان می‌باشد.

لازم به ذکر است که هر واحد دارای حمام و سرویس اضافی (مستر)،  1.2 برابر واحدهای بدون مستر احتساب می‌شود. به طور مثال در صورتی که زون اول (4 طبقه پایین) کلا 6 واحد داشته باشد که 3 واحد آن بدون مستر و 3 واحد آن دارای مستر باشد، تعداد واحدهای معادل، برابر با 6.6 واحد دو خوابه خواهد بود. بنابراین می‌بایست تعداد 6.6 واحد و یا عدد بالاتر یعنی "7 واحد" بر روی محور افقی انتخاب گردد.

 با توجه به نمودار 1 بوسترست دو پمپه گراندفوس از سری CMV3-6 و یا با توجه به نمودار 2 بوسترست دو پمپه لئو از سری EVP2-5 برای زون اول ساختمان مناسب می‌باشد.

برای انتخاب بوسترست مربوط به زون دوم، به طریقی مشابه، تعداد طبقاتی که پمپ باید فشار آن‌ها را تامین کند بر روی محور عمودی مشخص نمائید. برای ساختمان مورد بحث حداکثر ارتفاعی که پمپ‌های زون دوم می‌بایست فشار را تامین کنند برابر با 8 طبقه خواهد بود. بنابراین می‌بایست ساختمان "8 طبقه" را بر روی محور عمودی نمودارها انتخاب کرد.

با در نظر گرفتن 8 واحد در زون دوم (4 واحد 2 خوابه بدون مستر و 4 واحد دارای مستر)، بر روی محور افقی می‌بایست 8.8 واحد و یا عدد بالاتر یعنی 9 واحد را انتخاب کرد.

با توجه به نمودار 1 بوستر ست دو پمپه گراندفوس از سری CMV3-8 و یا با توجه به نمودار 2 بوسترست دو پمپه لئو از سری EVP2-8 برای زون دوم ساختمان مناسب می‌باشد.

انتخاب بوسترست آبرسانی برای ساختمان‌های 5 تا 10 طبقه