آموزش برآورد حداکثر محتمل مصرف یک مجموعه بر اساس روش فرانسوی

برآورد حداکثر محتمل مصرف یک مجموعه بر اساس روش فرانسوی

مجموع دبی تمام شیرهای مجموعه (واحد، ساختمان و یا بلوک) را بر اساس زیر مشخص کرده و با هم جمع می‌کنیم.

با استفاده از رابطه (1)، ضریب همزمانی را محاسبه می‌کنیم.

حداکثر دبی محتمل مصرف مجموعه (واحد، ساختمان و یا بلوک) بر حسب لیتر بر ثانیه از رابطه (2) محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است که این روش محاسبه حداکثر محتمل مصرف، نسبت به روش هانتر و اصلاح شده هانتر، مقادیر کمتری را پیش بینی می‌کند. با توجه به سبک زندگی اقلیم کشور ایران و بر اساس تجربه، محاسبه حداکثر دبی محتمل مصرف بر اساس این روش مقادیر مناسب‌تری می‌باشد.

فرضا برای یک واحد مسکونی بدون مستر می توان مصرف کننده ها و وسایل بهداشتی را مطابق جدول زیر لیست کرد.

بنابراین حداکثر دبی محتمل مصرف برای این واحد همانند زیر محاسبه می‌شود.

یا فرضا برای یک مجموعه آپارتمانی شامل 4 واحد مسکونی بدون مستر، حداکثر دبی محتمل مصرف مطابق زیر محاسبه می شود.

علاوه بر این، به منظور محاسبه سریع و تقریبی حداکثر دبی محتمل مصرف، می توان از جدول زیر که بر مبنای روابط بالا آماده شده است، استفاده کرد. هرچند برای محاسبه دقیق تر حداکثر دبی محتمل مصرف می بایست از همان روش ذکر شده در بالا استفاده کرد.

برآورد حداکثر محتمل مصرف یک مجموعه بر اساس روش فرانسوی
برآورد حداکثر محتمل مصرف یک مجموعه بر اساس روش فرانسوی
برآورد حداکثر محتمل مصرف یک مجموعه بر اساس روش فرانسوی